. /
החונמל עיגה םעה ,ךחוגמ ןוטלש לש םינש שולש ירחא ,םירבח ןכ
 ונלש רתאה ,יביב תפוקת ךלהמב .ליחתמ קרב דוהא ןדיע - הלחנלו
יביב םייוסמ בלשבש העידיבו ,ךויחב םילארשיה םישלוגה תא הוויל
.םעה בור תחוורל ,הלשממה שאר רתוי היהי אל
 לש ודיקפת רקיע ומויסל עיגה ותיאו ,יאמב 17-ב עיגה הזה םויה
 הנידמ גיהנהל םיאתמ אל יביבש ןיבהל םישנאל םורגל - ונלש רתאה
.רתאה תא רוגסל ונטלחה ןכלו - (היזנורקימ ומכ וליפא וא) לארשי ומכ

 םישלוג 30000-מ רתוי רתאל וסנכנ תונורחאה יצחו םייתנשה ךלהמב
 םתינהנש םיווקמ ונא .ונתוא ודדועו וכמתש םלועה יבחר לכמ
 וגצוהש םירויצהו םינודיחה ,םייוקיחה ,םי'זאטנומוטופה ,תוחידבהמ
 תובוט םינש עברא ונלוכל םילחאמו ,ותוליעפ תונש לכ ךשמב רתאב
 רתוי תוארל היה ןתינ םינורחאה םימיב רבכ .תונורחאה שולשהמ רתוי
 תכרעמב םג תשגרומ הווקת רתויו ,תובוחרב םיכייחמ םישנא
 תומוד ויה ןיבר רכיכב ןוחצינה תוגיגח .(?תינלאמשה) תרושקתה
 ,(תורמוא תותבסה הככ תוחפל) לארשי תנידמ לע הזרכהה תוגיגחל
 .שדחמ ונדלונ ונלוכש איה השגרההו

,םכלוכל הדות
!םינוחצינ
.1999 יאמ ,הראימ בדנו לשא יאתינ
.(רנרט ןדו ןזור רינ ,רגייווש לט םג רתאב םיליעפ ויה רבעב)
.יחצנה חישמ ןליאל הדותו

 !הוואנ הדייה

HyperCounter
 םהל ונארה
Click Here!